Náležitosti a podmienky predaja

Objednanie tovaru

1.  Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom alebo telefonicky. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky je záväzné.

2. Objednávka musí obsahovať aspoň tieto náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom, cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

Ďalej musí objednávka obsahovať identifikáciu kupujúceho:

- fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia

- právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ alebo IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

3.Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou resp. telefonicky a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii. Kupujúci má tiež k dispozícii informáciu o dostupnosti tovaru („Dostupnosť") pre každý tovar na stránkach internetového obchodu.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:

1. Kupujúci má v prípade objednávky tovaru, pri ktorom je v čase odoslania objednávky dostupnosť „na sklade"  /podľa ods. 2., bod c)/, právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a storno poplatku kedykoľvek do momentu odoslania tovaru predávajúcim.

2. V prípade objednávky tovaru, pri ktorom je v čase odoslania objednávky dostupnosť „na objednávku" /podľa ods. 2., bod c)/, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so zaobstaraním takéhoto tovaru (došlo v tejto súvislosti k preukázateľnému vynaloženiu nákladov). Náhradu tejto škody (storno poplatok) si predávajúci môže uplatniť až do výšky 30% z ceny tovaru.

3. Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, telefonicky alebo písomne.

4. V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody podľa bodu b). Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

Zo strany predávajúceho:

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať) alebo v prípade, že tovar nie je možné dodať z dôvodu ukončenej výroby alebo distribúcie alebo sa podstatne zmenila jeho cena - v tomto prípade bude predávajúci okamažite kontaktovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup).

2. Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo osobne  a zašle resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

3. Zakúpený tovar zašle doporučene spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho:

RENTAGROUP s.r.o.

Gregorova Vieska 47,

985 56

Gregorova Vieska

4.Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar).

Dodacie a platobné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho tak, ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia v dohodnutej cene.

2. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. Expedícia objednaného tovaru s uvedenou dostupnosťou „na sklade" je realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne v daný alebo nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s uvedenou dostupnosťou „na objednávku" je tovar expedovaný okamžite, ako je k dispozícii.

3. Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup - rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade bez čakania na ostatný tovar) alebo čakanie na kompletizáciu objednávky až do momentu, kedy bde všetok objednaný tovar dostupný na sklade predávajúceho.

4.Vo výnimočných prípadoch, najmä pri väčších objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia ako uvedená, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať a navrhne postup plnenia objednávky.

5.Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Miesto odberu je stanovené v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.

6. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Predávajúci zabezpečuje rozvoz po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru. Viac informácií o možnostiach dopravy tovaru na miesto určenia nájdete v sekcii „Doručenie tovaru".

7. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad.

8. Tovar objednaný zákazníkom so slovenskou fakturačnou adresou je fakturovaný výhradne v mene EURO za sumy, ktoré sú v tejto mene zobrazované pri danom produkte/produktoch.

9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. dopravcom, poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. dopravcom, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Telefónne čísla

Objednávky - 0905603304

Obchodné a ostatné záležitosti - 0900405100

Telefonické dotazy týkajúce sa stavu objednávky, či ostatných aspektov, súvisiacich s nákupom tovaru prijíma predávajúci na telefónnom čísle 0905603304. Telefonáty, ktoré priamo nesúvisia s nákupom ponúkaného tovaru na webovej stránke www.rentagroup.sk, prijíma predávajúci na telefónnom čísle 0900405100 (ďalej len obchodné číslo). Obchodné číslo je audiotexové telefónne číslo, pričom volajúci platí 1 euro s DPH za minútu volania na toto telefónne číslo. Na obchodnom čísle predávajúci poskytuje obchodné informácie a zdelenia zábavného charakteru. V prípade, že bude predávajúci kontaktovaný na inom, než obchodnom čísle, a dotaz volajúceho nebude súvisieť s nákupom ponúkaného tovaru na stránke www.rentagroup.sk, má predávajúci právo, nie však povinnosť, vyzvať volajúceho aby zavolal na obchodné číslo. Telefonáty, ktoré nesúvisia s nákupom tovaru zo stránky www.rentagroup.sk budú prijímané na obchodnom čísle aj v prípade, že komunikáciu iniciuje predávajúci.